Agta

SAKSI AKO, O KANA KONG DIYOS, NA MINA AKO, KANIMONG LINALANG TANGANING MA MIDBID TAKA SAKA SAMBAHON KA.

SUMASAKSI AKO SA ORAS NAADIE SAKANI MONG PAG KAODA KAN KUSOG SAKA KANIMONG KAPANGYARIHAN, SA KANAKONG KADUKHAAN SAKA SA KANIMONG KAYAMANAN.

ODA IBANG DIOS KUNDE IKA SANA, NAGTATABANG SA PELIGRO, ANA KANIMO BA SA KANYANG SADIRI.

 

- Bahá’u’lláh

 

1-800-22-UNITE