Swati

Ngiyafakaza, Maye Nkulunkulu Wami, kutsi ungidalele kwekuba ngikwati ngikukhonte. Ngiyafakaza, manje, kutsi anginawo emandla Wena unemandla lesabekako, ngimphofu Wena ucebile.

Akekho lomunye Nkulunkulu nguWe kuphela, uMsiti etiNgotini, Wena lotiPhilela ngeKwakho.

 

- Bahá’u’lláh

 

 

1-800-22-UNITE