Ndandi

Indi kyimisho, O Nyamuhanga waghe Ngoko wanyihangika okwikuminya n’okwikwanza n’olwanzo lunene Ngaminya okondambi’eno ovolo vwaghe n’ovutoki vwaghe Ovusama vwaghe n’ovungi vwaghu.

Sihali wundi Nyamuhanga oyuti’iwe Oyukasavula omonavi, oyuliho okwiye musa.

 

- Bahá’u’lláh

 

 

1-800-22-UNITE