Lwo

Ai Lubanga, aye ni In icweya me ngeno In ki me woro In. Anyutu kombedi ni tekona pe ento diti tye, ni an lacan In lalonyo.

Pe tye dok Lubanga mukene kono In, Lakony ican, dok Ikwo giri keni.

 

- Bahá’u’lláh

 

Note: "Lwo" is used for two related Luo languages from Uganda, Acholi [ach] and Lango [laj]. If anyone can identify the exact language in the prayer, please contact me.

 

 

1-800-22-UNITE