Duala

Ne mboṅ, a loba lam na o weki mba o bia oa na o sesa oa. Na dube tatan bobo lam ngiṅango, tue lam mbwaṅ mongo.

Loba dipepe di titi buka te oa mene mo mongwanedi o ndutu nu nye na momene.

 

- Bahá’u’lláh

 

1-800-22-UNITE